Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

7407121
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
536
2831
22009
7358605
60789
103873
7407121

Your IP: 18.206.177.17
Server Time: 2021-04-17 06:25:32

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเวียงมอก

 

 

             โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเวียงมอก

 


                                    อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล

       อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่)พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

1.อำนาจหน้าที่เทศบาลตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
   เพิ่มเติม (ฉบับที่12) พ.ศ.2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

                      (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                      (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
                     (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                      (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                      (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                      (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                      (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ
                      (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                      (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่12) พ.ศ.2496ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจ         จัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่

                      (1) ให้มีน้ำสะอาดการประปา 

                      (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                      (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                      (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                      (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                      (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                      (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                      (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
                      (9) เทศพาณิชย์
                 
3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตนอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา           และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

                     (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                     (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                     (3) การจัดใด้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                     (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
                     (5) การสาธารณูปการ
                     (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                     (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                     (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                     (9) การจัดการศึกษา
                     (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                    (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย
                    (13) การจัดการให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                    (14) การส่งเสริมกีฬา
                    (15) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                    (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                    (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
                    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น
                    (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    (25) การผังเมือง
                    (26) การขนส่งและการวิศกรรมจราจร
                    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                    (28) การควบคุมอาคาร
                    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
                   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

  

 1.สำนักปลัด

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏบัติหน้าที่ราชการส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย เเนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของราชการของสำนักปลัด

2.กองคลัง 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบเเทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานที่เกี่ยวการการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้ากองคลัง เป็นผู้ปกครองบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง


3. กองช่าง
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวย ออกแบบ การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมและบำรุง การควบคุม การก่อสร้าง งานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานควบคุม เก็บรักษาการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้ากองช่างเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง


4. กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
    มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.งานตรวจสอบภายใน
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบบัญชี เอกสาร
การเบิกจ่าย
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพสินของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย