Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4506763
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6275
9831
65077
4389502
132477
195759
4506763

Your IP: 54.173.237.152
Server Time: 2019-02-17 15:45:31

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561-2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
      1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยเเอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่าเกวียน หมู่ที่7
      2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอย-บ้านปางอ้า
      3.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านหนองหอย
      4.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที2 บ้านท่าเวียง
      5.โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIV ศพด.สะเลียมหวาน
       6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางอ้า หมู่ที่4 (17/ต.ค/61)

  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
      1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (ซอย 13) บ้านแม่พุเหนือ หมู่ที่13
      2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3) บ้านเวียงทอง หมู่ที่12
      3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตาปูน หมู่ที่11
      4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยชมภู หมู่ที่10
      5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์หนองหอย (ต่อเนื่องโครงการเดิม) หมู่ที่8
      6.โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย LMC) บ้านท่าเกวียน หมู่ที่7
      7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางอ้า หมู่ที่4

      8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่3
      9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายดนตรี แสงสี)ถึงโรงเรียนบ้านท่าเวียง หมู่ที่2
     10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย11 บ้านท่าเกวียน หมู่ที่2
 
    11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านแพะ) ต่อจากโครงการเดิม บ้านห้วยริน หมู่ที่1