Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

7406986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
401
2831
21874
7358605
60654
103873
7406986

Your IP: 18.206.177.17
Server Time: 2021-04-17 05:07:53

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561-2564

ระกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ประจำปีงปบระมาณ 2564
1.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่1

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563
1.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1
2.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2
3.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3
4.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
1.โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น บ้านหนองหอย หมู่ที่8 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(30/ธ.ค./63)


แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเนื่องของเดิมสายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่พุเหนือ หมู่ที่13(16/ต.ค/62)
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเนื่องสะพานวังเก๊าขาม บ้านแม่พุเหนือ หมู่ที่13(16/ต.ค/62)
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยริน หมู่ที่1 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(16/ต.ค/62) 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเวียง หมู่ที่2 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(16/ต.ค/62)
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่ 3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(16/ต.ค/62) 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(16/ต.ค/62)

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง หมู่ที่12 ต.เวียงมอก อ.เถิน .จ.ลำปาง(16/ต.ค/62)
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่14 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(16/ต.ค/62)
9.โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านลำห้วยแม่แสลมน้อย บ้านชัยชมภู หมู่ที่ 10 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(19/พ.ย./62)
10.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยแม่แสลมน้อย บ้านแม่เเสลม หมู่ที่6 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(19/พ.ย/62)
11.ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2563 (07/ก.พ./63)
12 โครงการปรบปรุงซ่อมแซมแฝายน้ำล้นทุ่งดง บ้านเวียงทอง หมู่ที่12 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง (13/เม.ย.63)
13.ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดถังเหล็กทรงแชมเปญ และถังเหล็กกรองน้ำ(07/พ.ค./63)
14.โครงการปรับปรุงถนนน้ำล้น บ้านแม่แสลม หมู่ที่ 6 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง (10/มิ.ย./63
)
15.โครงการขุดลอกท้ายฝายห้วยริน บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ 14 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง (10/มิย./63)
16.โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง(13/ก.ค/63)
17.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง (3/ส.ค./63) 
18.โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลเวียงมอก อ.เถิน  จ.ลำปาง (11/ส.ค/2563)  

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยเเอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่าเกวียน หมู่ที่7-บ้านหอรบ หมู่ที่9
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอย หมู่ที่8 -บ้านปางอ้า หมู่ที่4
3.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านหนองหอย
4.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที2 บ้านท่าเวียง
5.โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIV
ศพด.สะเลียมหวาน
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางอ้า หมู่ที่4 (17/ต.ค/61)
7.โครงการก่อสร้างลำเหมืองไส้ไก่สายทุ่งมะขามป้อม บ้านแม่พุ หมู่ที่5 (26/มี.ค/2562)
8.โครงการก่อสร้างเหมืองสายทุ่งบวก บ้านแม่แสลม หมู่ที่6 (26/มี.ค/2562)
9.โครงการก่อสร้างลำเหมืองตัวยู คศล.(สายศาลแม่นางแก้วหน้าป่าช้า)(26/มี.ค./2562)
10.โครงการก่อสร้างลำเหมืองตัวยู คสล.บ้านท่าเกวียน หมู่ที่7(26/มี.ค/2562)
11.โครงการก่อสร้างฝายน้ำกัันน้ำ บ้านหนองหอย หมู่ที่8 (26/มี.ค./2562)
12.โครงการเสริมสันฝายถนนน้ำล้น บ้านห้วยเตาปูน หมู่ที่11(26/มี.ค/2562)
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่8(19/เม.ย./2562)
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเวียง หมู่ที่2(19/เม.ย/2562)
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่3(19/เม.ย/2562)
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางอ้า หมู่ที่4 (19/เม.ย./2562)
17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสลม หมู่ที่6 (19/เม.ย./2562)
18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่พุ หมู่ที่5 (19/เม.ย/2562)
19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยถนนหอรบ-ทุ่งวังผาตั้ง) หมู่ที่9(19/เม.ย./2562)
20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านชัยชมภู) หมู่ที่10 (19/เม.ย./2562)
21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดห้วยเตาปูน บ้านห้วยเตาปูน หมู่ที่11(19/เม.ย/2562)
22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าขาม)บ้านแม่พุเหนือ หมู่ที่13 (19/เม.ย/2562)
23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านเด่นไม้ซุง)หมู่ที่14 (19/เม.ย./2562)
24.โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนตำบลเวียงมอก (ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ) บ้านท่าเกวียน ม.7 (16/พ.ค./2562)
25.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านชัยชมภู หมู่ที่10)(06/มิ.ย./2562)
26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านแม่แสลม หมู่ที่6)(06/มิ.ย./2562)
27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่14)(06/มิ.ย/2562)
28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านแม่แสลม หมู่ที่6) (06/มิ.ย./2562)
29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านท่าเวียง หมู่ที่2)(06/มิ.ย./2562)
30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่14)(24/ก.ค./2562)
31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านท่าเวียง หมู่ที่2 (24/ก.ค./2562)
32.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านสะเลียมหวาน  หมู่ที่3)(24/ก.ค./2562)
33.โครงการติดตั้งราวเหล็กข้างถนน(บ้านห้วยริน หมู่ที่1)(24/ก.ค./2562)
34.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านเวียงทอง หมู่ที่12)(24/ก.ค/2562)
35.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านห้วยเตาปูน หมู่ที่11)สายประปาหมู่บ้าน(หลังวัด)(24/ก.ค/2562)
 36.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านชัยชมภู หมู่ที่10)(24/ก.ค./2562
37.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านด่าน-หอรบ)สายฝั่งป่าสักทิศเหนือ หมู่ที่9(24/ก.ค./2562)
38.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านปางอ้า หมู่ที่4)24/ก.ค./2562
39.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่3)24/ก.ค./2562

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (ซอย 13) บ้านแม่พุเหนือ หมู่ที่13
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3) บ้านเวียงทอง หมู่ที่12
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตาปูน หมู่ที่11
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยชมภู หมู่ที่10
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์หนองหอย (ต่อเนื่องโครงการเดิม) หมู่ที่8
6.โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย LMC) บ้านท่าเกวียน หมู่ที่7
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางอ้า หมู่ที่4

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่3
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายดนตรี แสงสี)ถึงโรงเรียนบ้านท่าเวียง หมู่ที่2
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย11 บ้านท่าเกวียน หมู่ที่2
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านแพะ) ต่อจากโครงการเดิม บ้านห้วยริน หมู่ที่1