งบแสดงฐานะทางการเงิน

ผยแพร่งบแสดงฐานะทางการเงินเทศบาลตำบลเวียงมอก

1.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี พ.ศ.2560
2.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี พ.ศ.2561
(25/ต.ค/61)
3
.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี พ.ศ.2562(15/ต.ค/62)
4.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี พ.ศ.2563(26/ต.ค./63)

 

งบแสดงฐานะทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
1.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2563
2.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางอ้า ประจำปี พ.ศ.2563
3.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเกวียน ประจำปี พ.ศ.2563
4.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเวียง ประจำปี พ.ศ.2563
5.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยริน  ประจำปี พ.ศ.2563
6.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แสลม ประจำปี พ.ศ.2563
7.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเลียมหวาน ประจำปี พ.ศ.2563