งบแสดงฐานะทางการเงิน

ผยแพร่งบแสดงฐานะทางการเงิน

1.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี พ.ศ.2560
2.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี พ.ศ.2561(25/ต.ค/61)
3
.ประกาศเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี พ.ศ.2562(15/ต.ค/62)