แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 1.คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
 2.แผนการปฏบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติชอบ ประจำปี 2561
 3.รายงานผลการดำเนินการตามปฏิบัิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560
 4.รายงานผลการติดตามประเมินผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบแรก)
 5.รายงานผลการติดตามประเมินผลปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบที่2)
 6.ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลกร ประจำปี 2562
 7.รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ 2562
 8.รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบแรก) ประจำปี 2562 
 9.รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบที่2) ประจำปี 2562
10.เผยแพร่ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2562
11.เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2562
12.ประกาศ เรื่อง ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13.รายงานผลดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562