Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6845369
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1392
1194
4217
6826875
19484
43044
6845369

Your IP: 3.228.11.9
Server Time: 2020-08-12 21:28:01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลเวียงมอก (11/ส.ค./2563)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 

ประจำปี พ.ศ.2563 (10 ส.ค.63)

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และ

ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง
3 ปี (2561-2563) 04 มี.ค.63

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (31/ก.ค./63)


ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563


**ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (03/มิ.ย./2563)
 - ราคาประเมินทุนทรัพย์ฺของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
 - บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับโอน(ย้าย)

พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) 

พนักงานเทศบาล สายบริหาร 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่8) และ
(ฉบับที่9) ลงวันที่ 29 พ.ค.2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563(10/มิ.ย./63)


ประชาสัมพันธ์  เรื่อง การเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง

เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง(08/มิ.ย./63)

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 

พ.ศ.2563 (01/มิ.ย./63)

 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ด้อย

โอกาส ของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2563(01/มิ.ย./63)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียน

ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล
เวียงมอก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(22/พ.ค.2563)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง แต่งตั้งรองนายก

เทศมนตรีตำบลเวียงมอก (19/เม.ย./2563)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม

เหตุรำคาญ พ.ศ.2563(22/เม.ย./63)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุม

สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 (17/เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเถิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเวียงมอก ( เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง สั่งปิดร้านค้า สถานการประกอบการ

พื้นที่บริเวณขาย หรือแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทุกประเภท(20/เม.ย./63)

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (19/03/2563)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.263(19/02/2563)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา

เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ (27/01/2563)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุม

สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

ระชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2562 (คลิกที่ี่นี่)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดกระทงเล็กพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2562
(คลิกที่นี่)


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน

นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี62

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี62

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562(28/พ.ย./2562)คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ การส่งเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศูกษาประถมศึกษาลำปาง เขต2 (28/พ.ค./2562)คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562(21/พ.ค./62)

ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามกฏหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562(21/มี.ค/62)

ระชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี พ.ศ.2562(12/มี.ค./62)คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายบริหาร 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ายลเอียดคลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก เปิดรับแบบ
เสนอโครงการสนับสนุนประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก
ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
(ส่งแบบเสนอโครงการได้ไม่เกิน 20 ก.พ.2562)โดยขอรับแบบฟร์อมไดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
054-241-502-3 หรือสอบถาม คุณหมออภิรักษ์ ศรเพชร   มือถือ 091-8396426
-คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่


ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ก่อนเลือกตั้ง ส.ส.(05/ก.พ/62)


ประชาสัมพันธ์ตารางออกรับชำระภาษีรายได้นอกสถานที่ ประจำปี 2562

 


ระชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค.
(ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 17/ม.ค./2562

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข้งขัน และกำหนด วันเวลา

และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 
(10/ม.ค./2562)

2.ระชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบำรุงท้องที่)

images.jpg131250012  
นายจรัส ยะฟู

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก