Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

7131057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
180
1332
10169
7106478
51456
65582
7131057

Your IP: 3.239.242.55
Server Time: 2021-01-22 03:37:03

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบจ.ลำปาง

1.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและ
   และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบบผ.ถ.1/1 และ แบบส.ถ.1/1
   (3/พ.ย./63)


2.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 3.การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีมีสิทธิเลือกตั้ง(25/พ.ย./2563)


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงมอก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)


ประกาศ กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎหมายกระทรวง

กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาล
ตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่1)

ประกาศ เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)


ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ภ.ดส.3/4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563


ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่4
ประจำปี พ.ศ.2563(01/ธ.ค./63)

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพันกังานจ้าง(25/พ.ย.63)


กณฑ์การประกวดรำวงย้อนยุคและใบสมัคร(20/ต.ค./63)

เกณฑ์การประกวดกระทงเล็กและใบสมัคร(20/ต.ค/63)


ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงมอก(คลิ๊กที่นี่)


ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา

2563 ภาคเรียนที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่1)(7/ต.ค/63)

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครเเละตรวจสอบคุณสมบัติเด็กเล็ก

ที่จะเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียงมอก(7/ต.ค./63)

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น

และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)(29/ก.ย./63)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2

ประจำปี พ.ศ.2563(25/ก.ย./63)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน

นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี
พ.ศ.2563(14/ก.ย./63)


ประกาศอำเภอเถิน เรื่อง การเรียนประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 

ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลเวียงมอก(10/ก.ย./63)

ประกาศ เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่น ครั้งที่1/2563 (10/ก.ย./63)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ 
เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(03/ก.ย./63)

ประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (31/ส.ค./63)

ประกาศ อำเภอเถิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง

เหมาบิรการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
(Tambon Smat Team) (31/ส.ค/63) 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

(ตำเเหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) 28/ส.ค./63

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่2

ประจำ พ.ศ.2563 (24/ส.ค./63)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาล

ตำบลเวียงมอก (ฉบับที่ 2) (19/ส.ค./2563)

ประกาศ เรื่อง ตารางการออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตอื่น ๆ นอกสถานที่ ประจำปี 2563
(13/ส.ค./2563)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลเวียงมอก (11/ส.ค./2563)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 

ประจำปี พ.ศ.2563 (10 ส.ค.63)

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และ

ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง
3 ปี (2561-2563) 04 มี.ค.63

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (31/ก.ค./63)


ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563


**ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (03/มิ.ย./2563)
 - ราคาประเมินทุนทรัพย์ฺของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
 - บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับโอน(ย้าย)

พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) 

พนักงานเทศบาล สายบริหาร 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่8) และ
(ฉบับที่9) ลงวันที่ 29 พ.ค.2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563(10/มิ.ย./63)


ประชาสัมพันธ์  เรื่อง การเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง

เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง(08/มิ.ย./63)

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 

พ.ศ.2563 (01/มิ.ย./63)

 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ด้อย

โอกาส ของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2563(01/มิ.ย./63)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียน

ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล
เวียงมอก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(22/พ.ค.2563)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง แต่งตั้งรองนายก

เทศมนตรีตำบลเวียงมอก (19/เม.ย./2563)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม

เหตุรำคาญ พ.ศ.2563(22/เม.ย./63)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุม

สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 (17/เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเถิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเวียงมอก ( เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง สั่งปิดร้านค้า สถานการประกอบการ

พื้นที่บริเวณขาย หรือแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทุกประเภท(20/เม.ย./63)

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (19/03/2563)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.263(19/02/2563)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา

เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ (27/01/2563)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุม

สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

ระชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2562 (คลิกที่ี่นี่)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดกระทงเล็กพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2562
(คลิกที่นี่)


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน

นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี62

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี62

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562(28/พ.ย./2562)คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ การส่งเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศูกษาประถมศึกษาลำปาง เขต2 (28/พ.ค./2562)คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายบริหาร 


ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก เปิดรับแบบ
เสนอโครงการสนับสนุนประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก
ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
(ส่งแบบเสนอโครงการได้ไม่เกิน 20 ก.พ.2562)โดยขอรับแบบฟร์อมไดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
054-241-502-3 หรือสอบถาม คุณหมออภิรักษ์ ศรเพชร   มือถือ 091-8396426
-คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่


ระชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค.

(ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 17/ม.ค./2562

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข้งขัน และกำหนด วันเวลา

และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 
(10/ม.ค./2562)

2.ระชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบำรุงท้องที่)

images.jpg131250012  
นายจรัส ยะฟู

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก