Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

7407046
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
461
2831
21934
7358605
60714
103873
7407046

Your IP: 18.206.177.17
Server Time: 2021-04-17 05:52:43

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงมอก

1.ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
   เทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก

2.ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก
   (ส.ถ.1/1) 


3.ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก (ผ.ถ.1/1) 

4.ประกาศเรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงมอกและนายกเทศมนตรี
ตำบลเวียงมอก

5.คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง แต่งตั้งและ
มอบ
หมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
การเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลเวียงมอก

6.ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอกที่ได้รับ
สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ./4/4)  

7.ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เวียงมอกที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่1 
(ส.ถ./ผ.ถ.4/4)

8.ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เวีงมอกที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่2
(ส.ถ./ผ.ถ.4/4)

9.บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก
และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงมก (ส.ถ./ผ.ถ4/5)
 

10.ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เขตเลือกตั้งที่ 1(ส.ถ./ผ.ถ.3/1)

11.ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ./ผ.ถ.3/1)

12.ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

13.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ./ผ.ถ.2/3)

14.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ./ผ.ถ.2/3)


15.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงมอก 
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (อย่างไม่เป็นทางการ)  28 มี.ค.64

16.ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกต้้ง ผ.ถ.5/8 (อย่างไม่เป็นทางการ) 28 มี.ค.2564


ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบจ.ลำปาง

1.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและ
   และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบบผ.ถ.1/1 และ แบบส.ถ.1/1
   (3/พ.ย./63)


2.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 3.การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีมีสิทธิเลือกตั้ง(25/พ.ย./2563)


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)31/มี.ค./64

ตารางราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(31/มี.ค./64)

ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564


ระกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวโหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงมอก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)


ประกาศ กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎหมายกระทรวง

กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาล
ตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่1)

ประกาศ เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)


ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ภ.ดส.3/4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563


ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่4
ประจำปี พ.ศ.2563(01/ธ.ค./63)

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพันกังานจ้าง(25/พ.ย.63)


กณฑ์การประกวดรำวงย้อนยุคและใบสมัคร(20/ต.ค./63)

เกณฑ์การประกวดกระทงเล็กและใบสมัคร(20/ต.ค/63)


ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงมอก(คลิ๊กที่นี่)


ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา

2563 ภาคเรียนที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่1)(7/ต.ค/63)

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครเเละตรวจสอบคุณสมบัติเด็กเล็ก

ที่จะเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียงมอก(7/ต.ค./63)

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น

และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)(29/ก.ย./63)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2

ประจำปี พ.ศ.2563(25/ก.ย./63)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน

นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี
พ.ศ.2563(14/ก.ย./63)


ประกาศอำเภอเถิน เรื่อง การเรียนประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 

ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลเวียงมอก(10/ก.ย./63)

ประกาศ เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่น ครั้งที่1/2563 (10/ก.ย./63)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ 
เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(03/ก.ย./63)

ประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (31/ส.ค./63)

ประกาศ อำเภอเถิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง

เหมาบิรการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
(Tambon Smat Team) (31/ส.ค/63) 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

(ตำเเหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) 28/ส.ค./63

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่2

ประจำ พ.ศ.2563 (24/ส.ค./63)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาล

ตำบลเวียงมอก (ฉบับที่ 2) (19/ส.ค./2563)

ประกาศ เรื่อง ตารางการออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตอื่น ๆ นอกสถานที่ ประจำปี 2563
(13/ส.ค./2563)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลเวียงมอก (11/ส.ค./2563)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 

ประจำปี พ.ศ.2563 (10 ส.ค.63)

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และ

ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง
3 ปี (2561-2563) 04 มี.ค.63

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (31/ก.ค./63)


ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563


**ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (03/มิ.ย./2563)
 - ราคาประเมินทุนทรัพย์ฺของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
 - บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับโอน(ย้าย)

พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) 

พนักงานเทศบาล สายบริหาร 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่8) และ
(ฉบับที่9) ลงวันที่ 29 พ.ค.2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563(10/มิ.ย./63)


ประชาสัมพันธ์  เรื่อง การเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง

เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง(08/มิ.ย./63)

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 

พ.ศ.2563 (01/มิ.ย./63)

 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ด้อย

โอกาส ของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2563(01/มิ.ย./63)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียน

ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล
เวียงมอก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(22/พ.ค.2563)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง แต่งตั้งรองนายก

เทศมนตรีตำบลเวียงมอก (19/เม.ย./2563)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม

เหตุรำคาญ พ.ศ.2563(22/เม.ย./63)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุม

สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 (17/เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเถิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเวียงมอก ( เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง สั่งปิดร้านค้า สถานการประกอบการ

พื้นที่บริเวณขาย หรือแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทุกประเภท(20/เม.ย./63)

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (19/03/2563)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.263(19/02/2563)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา

เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ (27/01/2563)


 

 

 

pig-01-07-2562-444  
นายสุพจน์  คำน้อย

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก