Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6746160
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1309
1411
8067
6721631
68014
92324
6746160

Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-29 14:02:35

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียน
ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล
เวียงมอก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(22/พ.ค.2563)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง แต่งตั้งรองนายก

เทศมนตรีตำบลเวียงมอก (19/เม.ย./2563)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม

เหตุรำคาญ พ.ศ.2563(22/เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุม

สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 (17/เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเถิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเวียงมอก ( เม.ย./63)

ประชาสัมพันธ์ คำสั้งจังหวัดลำปาง เรื่อง สั่งปิดร้านค้า สถานการประกอบการ

พื้นที่บริเวณขาย หรือแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทุกประเภท(20/เม.ย./63)

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (19/03/2563)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.263(19/02/2563)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา

เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ (27/01/2563)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุม

สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

ระชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2562 (คลิกที่ี่นี่)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดกระทงเล็กพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2562
(คลิกที่นี่)


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน

นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี62

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี62

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562(28/พ.ย./2562)คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ การส่งเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศูกษาประถมศึกษาลำปาง เขต2 (28/พ.ค./2562)คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562(21/พ.ค./62)

ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามกฏหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562(21/มี.ค/62)

ระชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี พ.ศ.2562(12/มี.ค./62)คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายบริหาร 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ายลเอียดคลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก เปิดรับแบบ
เสนอโครงการสนับสนุนประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก
ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
(ส่งแบบเสนอโครงการได้ไม่เกิน 20 ก.พ.2562)โดยขอรับแบบฟร์อมไดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
054-241-502-3 หรือสอบถาม คุณหมออภิรักษ์ ศรเพชร   มือถือ 091-8396426
-คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่


ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ก่อนเลือกตั้ง ส.ส.(05/ก.พ/62)


ประชาสัมพันธ์ตารางออกรับชำระภาษีรายได้นอกสถานที่ ประจำปี 2562

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงมอก (24/ม.ค./2562)

ระชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค.
(ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 17/ม.ค./2562

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข้งขัน และกำหนด วันเวลา

และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 
(10/ม.ค./2562)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประจำปี 2561 พ.ศ. 2561 (20/ธ.ค./2561)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรเป็นพนักงานจ้าง

(18/ธ.ค/2561)

ระชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2561 (20/พ.ย/2561)

ระชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ต่างและใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ใบสมัครประกวดกระทงใหญ่และเล็ก ใบสมัครหนูน้อยนพมาศ(ดาวโหลดเอกสาร)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (2/ต.ค/2561)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (17/ต.ต/2561)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561(20/ก.ย./2561)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเถิน เรื่อง การเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2

ประจำปี 2561(20/ก.ย./2561)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คนพิการ/ผู้ดูและคนพิการ

เข้ามาจำหน่ายสินค้าและบริการในธนาคาร(20/ก.ย./2561)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เเละเรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ประจำปี 2561
(12/ก.ย./2561)


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2561 (10/ก.ย./2561)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ประจำปี 2561 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
(27/ส.ค./2561)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)23/ส.ค.2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค


ประชาสัมพันธ์ ประกาศ  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3
ประจำปี พ.ศ.2561(19/ก.ค./2561)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและ

ผู้ด้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 
(09/ก.ค./2561)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนพรรษา 

ประจำปี 2561 (09/ก.ค./2561)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ (02/07/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบภาค ค 

(ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 27/มิ.ย/2561

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนด

วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) (31/พ.ค./2561)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล

สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2561 (16/พ.ค./2561)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2561 (16/พ.ค./2561)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

จำนวน 4 ตำแหน่ง (07/พ.ค./2561)

ระกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (03/พ.ค./2561)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

และกำหนด และวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักจ้าง
ทั่วไป (28/มี.ค./2561)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต

(27/มี.ค/2561)

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดเชียงใหม่ (09/ก.พ/2561)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (07/มี.ค./2561)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (28/ก.พ./2561)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภาค ค (ภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง) (27/ก.พ/2561)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสด
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (19/ก.พ./2561)

ประชาสัมพันธ์ ตารางการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออนุญาตเข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (14/ก.พ/2561)

ประชาสัมพันธ์ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก

ได้รับสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2560 เน้นเรื่องการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมเชิงรุก 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ลงจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

ที่จำหน่ายโดยวิิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2560 จากบัญชีหรือทะเบียนคุม 
(25/ธ.ค./2560)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์

สอบภาค ค (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) (8 /พ.ย./2560)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ประกาศงบแสดง

ฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ.2560 (27/ต.ค./2560)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

แข่งขัน และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลเวียงมอก (25/ต.ค./2560)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง การกำหนดปริมาณ

น้ำมันเชื้อเพลิง (10 ต.ค 60)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ

บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (4 ก.ย. 60)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดประกวด

ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่62
ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 (14/ก.ย.60)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 (14 ก.ย.60)

สรุปรายงานผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1.สรุปรายงานเดือนกรกฎาคม
2.สรุปรายงานเดือนสิงหาคม

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2560 (28/09/2560)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2560
(27/07/2560)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภา

เทศบาลตำบลเวียงมอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (25/07/2560)

ระชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญซื้อดอกมะลิ
และผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (25/07/2560)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรือง การให้ทุนการศึกษาฒสำหรับเด็กนักเรียน

นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560
(06/06/2560)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2560 (24/05/2560)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง (17/05/2560)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (31/03/2560)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค

(ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) (29/03/2560)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนด

วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เทศบาลตำบลเวียงมอก (10/03/2560)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด

และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559 (24/02/2560)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 (20/02/2560)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

จำนวน 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา สอบถามรายละเอียด 054-241-502-3
ต่อ 16 (20/02/2560)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา (08/02/2560)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (31/01/2560)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

(31/01/2560)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2560

(08/01/2560)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง

(30/12/2559)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2559(29/11/2559)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปีเทศบาลตำบลเวียงมอก (พ.ศ.2561-2564)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ห้ามทิ้งปฏิกูลมูลฝอยลงบนถนน

ทางน้ำ และที่สาธารณะ(17/11/2559)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(11/11/2559)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่องแผนดำเนินเทศบาลตำบลเวียงมอก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ครั้งที่1 (11/11/2559)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเวียงงมอก เรื่องใช้แผนดำเนินงานเทศบาล

ตำบลเวียงมอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (11/11/2559)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่องประกาศแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2560-2562 ฉบับที่ 3)(11/11/2559)


 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (15/09/2559)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเถิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลเวียงมอก (12/09/2559)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญ

สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารของเทศบาล
(04/07/2559)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2

ประจำปี 2559 (22/06/2559)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลเวียงมอก

ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา (21/06/2559)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประจำปี พ.ศ.2559 (01/06/2559)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 (ครั้งที่2) (18/04/2559)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา

สามปีเทศบาลตำบลเวียงมอก (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่5 (03/02/2559)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี 

(2560-2562) (02/02/2559)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เรื่อง การออก

บริการรับชำระภาษนอกสถานที่ ประจำปี 2559 (01/02/2559)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2559

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงมอก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2559

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบำรุงท้องที่)

images.jpg131250012  
นายจรัส ยะฟู

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก