Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

7406928
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
343
2831
21816
7358605
60596
103873
7406928

Your IP: 18.206.177.17
Server Time: 2021-04-17 04:42:35

ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร
                                                

                                             สัญลักษณ์เทศบาลตำบลเวียงมอก

          คำอธิบายตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลเวียงมอก

          ซุ้มประตูและกำแพงเมือง   หมายถึง  ประตูสู่อารยธรรมล้านนา ตามตำนานเดิมได้ แบ่งเขตการปกครองเมืองเก่าสุโขทัยกับอาณาจักรล้านนา (นครพิงค์เชียงใหม่) อาณาเขตติดต่ออำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ฉะนั้นเมื่องเข้าสู่ตำบลเวีียงมอก
จึงหมายถึงเข้าสู่เมืองล้านนา

          ภาพนกบินไปสู่พระอาทิตย์  หมายถึง  การนำสรรพสิ่งต่าง ๆ ในเขตเวียงมอกไปสู่ความเจริญ
ใช้เส้นทางที่สว่าง หรือหมายถึงการพัฒนาเทศบาลทุกๆ ด้านให้เจริญรุ่งเรือง

           ภาพปลาและแม่น้ำ      หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

          วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเวียงมอก

                         มุ่งพัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน  สานต่อวัฒนธรรม เลิศล้ำการศึกษา นำพาคุณภาพชีวิต
                                       สร้างจิตสำนึกทรัพยกรสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

             พันธกิจของเทศบาล

 
           เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงมอก จึงกำหนดพันธิหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้
1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก ทางระบบน้ำ และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล
2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎร การสร้างอุตสาหกรรมในครอบคัว และการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3.ให้มีการรักษาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร
4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดถึงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
6. ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดให้เกิดการพัฒนาให้ทั่วถึงในตำบล
7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
8. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
9. การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลให้ตามความจำเป็นและสมควร

                  
                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเวียงมอก  ได้กำหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง
   1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษา ถนน สะพาน
   1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณปการ
   1.3 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
   1.4 การวางผังเมือง

2.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทางการพัฒนา
   2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มี 5 แนวทางการพัฒนา
   3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
   3.2 การศึกษา
   3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
   3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทางการพัฒนา
   4.1 การส่งเสริม อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
   4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
   4.3 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

5.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทางการพัฒนา
   5.1 การพัฒนาบุคลากร
   5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติ


              

               คำขวัญตำบลเวียงมอก

          กำแพงหอรบเป็นศรี              ประเพณีวัฒนธรรมงามสง่า
          อ่างเก็บน้ำแม่มอกงามตา      เห็ดโคนผักหวานป่ามากมี    
           สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก  ตั้งอยู่เลขที่ 183 หมู่ที่ 3 บ้านสะเลียมหวาน
ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตรใช้เส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 สายเถิน - ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย